Stowarzyszenie "Sąsiedzi" powstało na mocy uchwały w dniu 21 listopada 2008 r. W skład grona założycieli weszło 19 osób fizycznych działających społecznie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD oraz  jednostki samorządu gminnego: gmina miejsko - wiejska Jedwabne oraz gminy wiejskie: Łomża , Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo  i Wizna.


Stowarzyszenie "Sąsiedzi" jest partnerstwem publiczno - gospodarczo - społecznym, ponieważ jego członkami są podmioty reprezentujące sektor publiczny, gospodarczy i społeczny. W momencie utworzenia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,SĄSIEDZI’’ zrzeszało łącznie  56 osób i instytucji.

Pierwotny obszar LGD stanowił  1 068 km2 i liczył 42 834  mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

Przedmiotem tak ukształtowanego partnerstwa  było wdrażanie Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Piątnica, Śniadowo , Przytuły oraz Wizna.

Przy wdrażaniu PROW na lata 2007 – 2013 Leader  stanowił podejście wielosektorowe i partnerskie, realizowane lokalnie na obszarze LGD. Właśnie taka struktura miała za zadanie oddolnej inicjatywy  opracowania przez lokalne społeczeństwo  wiejskie lokalnej strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ oraz realizacji wynikającej z niej projektów, które wykorzystywały zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów (publicznego, gospodarczego i społecznego).


Realizacja niniejszej Strategii  miała za zadanie przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich LGD, wzmocnić  kapitał społeczny na wsi, poprawić samoorganizację  i zarządzanie na poziomie lokalnym, doprowadzić do  wzrostu aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowania powstawania nowych miejsc pracy, przy zapewnieniu zrównoważonego  rozwoju obszarów wiejskich oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Misją Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’   przy  wdrażaniu PROW na lata 2007 – 2013 – podejście Leader stanowiło hasło ,,Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru LGD oraz wzrost atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Przygotowując się do nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020 dla Lokalnych  Grup Działania przyświecało podejście:

1/ realizacji wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju,

2/ 1 LGD – 1 LSR – 1 obszar

3/ realizacji LSR na terenie zamieszkałym przez min. 30 000 i max 150 000 mieszkańców w składzie co najmniej dwóch gmin. 

4/ forma prawna działalności – stowarzyszenie

5/ spójność terytorialna

W dniu 27 marca 2015 roku została podjęła uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem. Podjęta uchwała dotyczyła wystąpienia Gminy Jedwabne ze składu członkowskiego Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. Gmina Przytuły pomimo chęci pozostania w Stowarzyszeniu ,,Sąsiedzi’’ zmuszona została podjąć uchwalę w sprawie wystąpienia Gminy Przytuły ze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z uwagi na brak spójności terytorialnej z pozostałymi gminami członkowskimi.  W ramach tak ukształtowanego partnerstwa Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ skupia następujące gminy.

Gmina

Powiat

Typ gminy

Powierzchnia (ha)

Pow.  (km2)

Liczba ludności

Łomża

łomżyński

gmina wiejska

20 695

207

10 753

Miastkowo

łomżyński

gmina wiejska

11 485

115

4 332

Piątnica

łomżyński

gmina wiejska

21 906

220

10 736

Śniadowo

łomżyński

gmina wiejska

16 298

163

5 562

Wizna

łomżyński

gmina wiejska

13 338

133

4 249

 

 

Obszar LGD:

83 722

838

35 632

 

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ przygotowując się do nowej perspektywy finansowej 2014 -2020 złożyła wniosek na  wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dokonała wyboru LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

W ramach dokonanego wyboru w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR przewiduje się finansowanie w ramach programów:

1/ PROW-   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2/ RPO Województwa Podlaskiego - Regionalny Program Operacyjny  Województwa Podlaskiego w tym:

a/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

b/ Europejski Fundusz Społeczny

Aktualną misją LGD „Sąsiedzi” jest ;

,,Poprawia jakości życia mieszkańców, wspieracie ich aktywności gospodarczej  i społecznej, podejmuje działań na rzecz przedsiębiorczości, edukacji, turystyki i kultury z zachowaniem dbałości o środowisko i dziedzictwo kulturowe’’.