Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uzasadnienie: Zmiana polega na doprecyzowaniu treści deklaracji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, m. in. poprzez dodanie oświadczenia o pozostawaniu / nie pozostawaniu w związku małżeńskim oraz zgody małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla.

 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 3/2021

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

                                                Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia                                      Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

 

Komunikat dotyczący

Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD            

NABÓR nr 2/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 : Tworzenie mikroprzedsiębiorstw (EFS) Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ projektu nr 3 (Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej)

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-019/20

 Instytucja Zarządzające informuje, że zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków, 

tj. Warunki udzielenia wsparcia w zakresie wskazanym poniżej:

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020

 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”