-Umowa o przyznanie pomocy

 -Aneks nr 1 do umowy.pdf

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu podniesienie atrakcyjności obszarów LGD w szczególności poprzez kultywowanie tradycji
i dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz integrację i aktywizację mieszkańców partnerów projektu
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.