Łomża, dnia 11.09.2017r.

 

LGD.NW.3/4.2017

Do wszystkich Członków

Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 19 września br. /wtorek / o godzinie 10.00 w Małej Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży z siedzibą, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 400 Łomża  (I piętro, pok. 218) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja przez pracowników Biura, zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku,
 4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie)
 5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie)
 6. Dyskusja nad wnioskami, które przeszły weryfikację wstępną i weryfikację zgodności z LSR w tym z Programem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie),
 7. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie)
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie),
 9. Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie osiągnięcia minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie),
 10. Przyjęcie listy rankingowej gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
 11. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania
 12. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

 Przewodnicząca Rady

Mariola Kupidłowska