Wytyczne w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
   USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
   USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20201)
   Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  Zasady wdrażania instrumentu RLKS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Legislacja PROW 2014-2020

Analiza SWOT - to metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu / przedsiębiorcy / sektora / gospodarki wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

Beneficjent -  to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

Biznesplan - dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Dokument zawiera opis celów, jakie przedsiębiorstwo zamierza realizować w przyszłości z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych i kadrowych.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  - to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. 

Europejski Fundusz Społeczny -  to jeden z Funduszy Europejskich, którego głównym zadaniem jest rozwój społeczeństw w Unii Europejskiej; służy osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiemu poziomowi zatrudnienia w UE; Z EFS pochodzi m.in. wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Ewaluacja -  to ocena/oszacowanie jakości (stopnia) realizacji programu (tzn. jego faktycznych rezultatów) w stosunku do wcześniejszych założeń (tzn. oczekiwanych efektów). W przeciwieństwie do monitorowania lub kontroli ewaluacja odnosi się do efektów długoterminowych. Zasadniczym celem ewaluacji jest stałe ulepszanie skuteczności i efektywności programów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów. Ewaluacja jest wykonywana jako: ewaluacja wstępna, ewaluacja w połowie okresu realizacji oraz ewaluacja końcowa.

Fundusze strukturalne -  to fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej (Rozporządzenie Rady Nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie(WE) nr 1260/1999), umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury).

Grant - jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

Innowacyjność to zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych.

Instytucja zarządzająca  - to właściwy minister albo inny organ administracji publicznej, odpowiedzialny za przygotowanie i nadzorowanie realizacji programu

Koszty kwalifikowalne  - to koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą. Zasady kwalifikowalności wydatków, określane w odniesieniu do terminów ich ponoszenia, podmiotu, który je ponosi oraz kategorii wydatków związanych z realizacją projektu, zostały określone w załącznikach do uszczegółowień programów. O kwalifikowalności kosztów decydują kolejno przepisy wspólnotowe, przepisy zawarte w poszczególnych programach.

Kryteria wyboru projektów to zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w uszczegółowieniu programu, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych.

Kwalifikowalność projektów - projekt jest kwalifikowalny, czyli może zostać zatwierdzony do współfinansowania ze środków funduszy Europejskich, jeśli jest zgodny z wymogami danego funduszu i z politykami wspólnotowymi oraz jest spójny z zatwierdzonym programem i spełnia szczegółowe kryteria określone dla danego działania w uszczegółowieniu programu.

Kwalifikowalność wydatków - Wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli został poniesiony w ramach zatwierdzonego projektu realizowanego z udziałem Funduszy Europejskich. O kwalifikowalności wydatków decydują kolejno przepisy wspólnotowe, przepisy zawarte w uszczegółowieniach programów. 

 LEADER - Leader jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD) polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp. 
Celem tej osi jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Lokalna Grupa Działania  - to rodzaj partnerstwa terytorialnego, tworzonego na obszarach wiejskich w ramach unijnego programu Leader, zrzeszającego przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. Zadaniem LGD jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, a następnie jej wdrożenie poprzez realizację wynikających z niej przedsięwzięć i projektów, opierających się na zasobach ludzkich, kulturowych, naturalnych, historycznych itp. danego obszaru, a także na wiedzy i umiejętnościach przedstawicieli ww. sektorów.

Lokalna Strategia Rozwoju – dokument wyznaczający główne kierunku rozwoju Lokalnej Grupy Działania; spójna grupa operacji nakierowanych na osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie lokalnych potrzeb, wdrażana na zasadzie międzysektorowego partnerstwa

Okres programowania to wieloletni okres planowania budżetu Unii Europejskiej. Okres obowiązywania dokumentów programowych, stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie.

Perspektywa finansowania / okres programowania - Jest to 7-letni cykl planowania budżetu Wspólnoty Europejskiej. Obecna perspektywa finansowa trwa od 2014 r. do 2020 r. W ramach perspektywy finansowej przyznawane są środki dla poszczególnych krajów, które następnie wydawane są w ramach programów. W związku z tym, programy finansowane ze środków UE przygotowywane są na okres trwania jednej perspektywy finansowej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – instrument realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.  Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację.

Projekt to przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją wdrażającą albo działającą w imieniu instytucji zarządzającej instytucją pośredniczącą. Najmniejsza dająca się wyodrębnić jednostka stanowiąca przedmiot pomocy.

Refundacja wydatków to zwrot wydatków realizowanych w ramach pomocy – po ich poświadczeniu przez instytucję płatniczą.

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – jest jednym z instrumentów wspierających rozwój terytorialny w perspektywie finansowej 2014-2020. Celem RLKS jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, zwiększenie potencjału gospodarczego oraz aktywności społecznej i zawodowej na obszarach problemowych objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (LSR). Działania podejmowane w ramach RLKS zaktywizują lokalne społeczności w zakresie kreowania i podejmowania przez nie różnego rodzaju inicjatyw oddolnych i umożliwią podniesienie zdolności do budowania kapitału społecznego, który jest znaczącym czynnikiem w kontekście poprawy konkurencyjności obszarów, na których brakuje miejsc pracy, pogarszają się warunki życia i kumulują się inne problemy społeczne.Rozwój lokalny kierowany jest przez Lokalne Grupy Działania, składające się z osób reprezentujących lokalne interesy publiczne i prywatne interesy społeczno-gospodarcze, przy czym społeczeństwo obywatelskie i partnerzy z sektora prywatnego powinni posiadać co najmniej 50% udziału w procesach decyzyjnych, a żadna pojedyncza grupa interesów nie powinna posiadać więcej niż 49% głosów.

Wkład własny -  to określona w umowie o dofinansowanie projektu  część nakładów ponoszonych przez beneficjenta na jego realizację, niepodlegająca zwrotowi.

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" powstało na mocy uchwały w dniu 21 listopada 2008 r. W skład grona założycieli weszło 19 osób fizycznych działających społecznie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD oraz  jednostki samorządu gminnego: gmina miejsko - wiejska Jedwabne oraz gminy wiejskie: Łomża , Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo  i Wizna.


Stowarzyszenie "Sąsiedzi" jest partnerstwem publiczno - gospodarczo - społecznym, ponieważ jego członkami są podmioty reprezentujące sektor publiczny, gospodarczy i społeczny. W momencie utworzenia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,SĄSIEDZI’’ zrzeszało łącznie  56 osób i instytucji.

Pierwotny obszar LGD stanowił  1 068 km2 i liczył 42 834  mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

Przedmiotem tak ukształtowanego partnerstwa  było wdrażanie Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Piątnica, Śniadowo , Przytuły oraz Wizna.

Przy wdrażaniu PROW na lata 2007 – 2013 Leader  stanowił podejście wielosektorowe i partnerskie, realizowane lokalnie na obszarze LGD. Właśnie taka struktura miała za zadanie oddolnej inicjatywy  opracowania przez lokalne społeczeństwo  wiejskie lokalnej strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ oraz realizacji wynikającej z niej projektów, które wykorzystywały zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów (publicznego, gospodarczego i społecznego).


Realizacja niniejszej Strategii  miała za zadanie przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich LGD, wzmocnić  kapitał społeczny na wsi, poprawić samoorganizację  i zarządzanie na poziomie lokalnym, doprowadzić do  wzrostu aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowania powstawania nowych miejsc pracy, przy zapewnieniu zrównoważonego  rozwoju obszarów wiejskich oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Misją Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’   przy  wdrażaniu PROW na lata 2007 – 2013 – podejście Leader stanowiło hasło ,,Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru LGD oraz wzrost atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Przygotowując się do nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020 dla Lokalnych  Grup Działania przyświecało podejście:

1/ realizacji wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju,

2/ 1 LGD – 1 LSR – 1 obszar

3/ realizacji LSR na terenie zamieszkałym przez min. 30 000 i max 150 000 mieszkańców w składzie co najmniej dwóch gmin. 

4/ forma prawna działalności – stowarzyszenie

5/ spójność terytorialna

W dniu 27 marca 2015 roku została podjęła uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem. Podjęta uchwała dotyczyła wystąpienia Gminy Jedwabne ze składu członkowskiego Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. Gmina Przytuły pomimo chęci pozostania w Stowarzyszeniu ,,Sąsiedzi’’ zmuszona została podjąć uchwalę w sprawie wystąpienia Gminy Przytuły ze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ z uwagi na brak spójności terytorialnej z pozostałymi gminami członkowskimi.  W ramach tak ukształtowanego partnerstwa Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ skupia następujące gminy.

Gmina

Powiat

Typ gminy

Powierzchnia (ha)

Pow.  (km2)

Liczba ludności

Łomża

łomżyński

gmina wiejska

20 695

207

10 753

Miastkowo

łomżyński

gmina wiejska

11 485

115

4 332

Piątnica

łomżyński

gmina wiejska

21 906

220

10 736

Śniadowo

łomżyński

gmina wiejska

16 298

163

5 562

Wizna

łomżyński

gmina wiejska

13 338

133

4 249

 

 

Obszar LGD:

83 722

838

35 632

 

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ przygotowując się do nowej perspektywy finansowej 2014 -2020 złożyła wniosek na  wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dokonała wyboru LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

W ramach dokonanego wyboru w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR przewiduje się finansowanie w ramach programów:

1/ PROW-   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2/ RPO Województwa Podlaskiego - Regionalny Program Operacyjny  Województwa Podlaskiego w tym:

a/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

b/ Europejski Fundusz Społeczny

Aktualną misją LGD „Sąsiedzi” jest ;

,,Poprawia jakości życia mieszkańców, wspieracie ich aktywności gospodarczej  i społecznej, podejmuje działań na rzecz przedsiębiorczości, edukacji, turystyki i kultury z zachowaniem dbałości o środowisko i dziedzictwo kulturowe’’.

 

LGD Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi"

Renata Alejnikow
Kierownik Biura LGD

Daria Malinowska
Specjalista ds. projektów

Justyna Baczewska
Specjalista ds. wdrażania LSR

 

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (budynek Starostwa Powiatowego, trzecie piętro, pokój nr 417)
18-400 Łomża
Tel. +48 501-547-219
Tel. +48 516-772-103
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek-piątek : 7:30 - 15:30

NIP: 718-209-41-85
REGON: 200250009
KRS: 0000320763
Santander Bank  -  al. Legionów 46, 18-400 Łomża

 

  - Regulamin Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia wraz z załącznikami - 2.05.2018r.,  - Uchwała Zarządu z dnia 25.04.2018r. (obowiązujący)

  - Plan  szkoleń dla członków organu decyzyjnego, pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania i Zarządu Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ - 28.10.2019r,   - Uchwała Zarządu z dnia 14.10.2019r. (obowiązujący)

 - Plan  szkoleń dla członków organu decyzyjnego, pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania i Zarządu Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ - 22.01.2018r.

 

 - Plan  szkoleń dla członków organu decyzyjnego, pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania i Zarządu Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ - 02.10.2017r.

 

 - Plan  szkoleń dla członków organu decyzyjnego, pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania  i Zarządu Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

  - Regulamin Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia wraz z załącznikami

 

 - Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Stowarzyszeniu

 

 - Regulamin wynagradzania pracownikow biura