Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 1/2022, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia  1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy na operacje z zakresu - podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

1. Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia "Sąsiedzi"
2. Lista operacji wybranych
4.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 11.05.2022 r. (LXXI posiedzenie Rady)

W ramach w/w naboru nie było operacji niewybranych.

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnego wyniku oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozpatrywania protestu znajdują się w „Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi poniższy załącznik:

Wzór protestu