Stowarzyszenie „Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 3/2020, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

1.

Lista operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

2. Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia "Sąsiedzi"
3. Lista operacji wybranych
4.

Lista operacji niewybranych

5. Protokół z posiedzenia Rady z dnia 15.05.2020 r. (XLIX posiedzenie Rady)

 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnego wyniku oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozpatrywania protestu znajdują się w „Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi poniższy załącznik:

Wzór protestu