Stowarzyszenie „Sąsiedzi’’ zgodnie z § 25 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych,  w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru  wniosków o powierzenie grantu nr 3/2018/GR w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1  Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska/ekologii lub PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1.1 Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury  i tradycji, w tym realizacja projektu współpracy, w zakresie tematycznym „Działania promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i /lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy itp.)” lub „Promocja obszaru  oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji”

 

1. Lista grantów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia "Sąsiedzi"
2. Lista przyznanych grantów

3.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 30.01.2019 r. (XXXV  posiedzenie Rady)

 

W ramach w/w naboru nie było operacji niewybranych

 

Na podst. § 26 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Grantobiorca ma możliwość złożenia do Rady protestu od wyników oceny, poprzez złożenie bezpośrednio w biurze LGD pisemnego odwołania. Wzór protestu stanowi załącznik nr 7 do Procedury, zamieszczony poniżej:

 - wzór protestu