Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 1/2018, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastr. turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, techn. na obszarze LGD (leader)  na operacje z zakresu  - Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 4/2017, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości - nowe miejsca pracy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

W związku z uzupełnieniem dokumentacji dt. Naboru 3/2017 na operacje z zakresu – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' w załączniku przedstawia listę operacji wybranych

Więcej o: Lista operacji wybranych dotyczących... - lista operacji wybranych

 

W związku z uzupełnieniem dokumentacji dt. Naboru nr 1/2017 na operacje z zakresu – rozwój przedsiębiorczości w tym dla grup defaworyzowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi w załączniki przedstawia Listę operacji wybranych:

Więcej o: Lista operacji wybranych dotyczących... - lista operacji wybranych

 

Stowarzyszenie Sąsiedzi’’ zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące Naboru nr 3/2017, tj. na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.1.1.Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na obszarze LGD

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków, które spełniają warunki wstępnej oceny oraz są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Więcej o: Wyniki Naboru nr 3/2017
2. Lista operacji wybranych Więcej o: Wyniki Naboru nr 3/2017
3. Protokół z posiedzenia Rady z dnia 03.03.2017 r. (I posiedzenie Rady) Więcej o: Wyniki Naboru nr 3/2017

W ramach w/w naboru nie było operacji niewybranych

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnego wyniku oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozpatrywania protestu znajdują się w „Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi poniższy załącznik:

Wzór protestu Więcej o: Wyniki Naboru nr 3/2017