Drukuj

 

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR Nr 3/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 2.1.1. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na obszarze LGD

na operacje z zakresu – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

 

I.                    Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: od  10.01.2017 r. od godziny 7.30

Termin, do którego można składać wnioski: do 27.01.2017 r. do godziny 15.30

 

II.                 Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

 

III.               Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

1.         Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w 2 egzemplarzach bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

2.         Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych
wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą
w LGD wniosek.

3.         Wniosek składany jest w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie
i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym). Do wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku.

4.         Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina  z pieczęci LGD/ wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru
i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

5.         Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

IV.               Formy wsparcia

 

W ramach konkursu można uzyskać refundację kosztów kwalifikowalnych określonych na poziomie:

1.       63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,

2.       70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

3.       100% kosztów – w przypadku pozostałych podmiotów. 

 

V.                  Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020; Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.). 

Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na lata 2014-2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru
i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi” znajdują się na stronie internetowej
www.lgd-sasiedzi.pl oraz w biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 54 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 22 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie
kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1) Procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce
na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
2) Liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji: oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”
a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
- o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina i minuta złożenia wniosku do biura Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’., tym wyższe miejsce na liście”.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 - 2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  na lata 2014 – 2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

 

1.       O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1)         osobą fizyczną, jeżeli:

a)       jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)       jest pełnoletnia,

miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2)       osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3)       jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

4)       przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej
w formie spółki cywilnej warunki określone w ppkt. I powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

5)       w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1)

6)       o pomoc może ubiegać się również:

a)       gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

b)       powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt 1.

 

2.       Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu: 

 

1)         został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", jeżeli:

a)       koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

b)       operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie
z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

c)       operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji
na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie
albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,

d)       inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością
lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot
ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku
o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

e)       minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,

f)        realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,

g)       podmiot ten wykaże, że:

·         posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

·         posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

·         posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli
jest osobą fizyczną, lub

·         wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

h)       została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie
jest wymagane przepisami odrębnymi

 

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

 

Pomoc na operację w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

VI.               Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta – nie dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych.

Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 750 000,00 zł.

VII.             Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Wykaz dokumentów :

 -    Wzór wniosku o przyznanie pomocy +Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 

-     Wzór umowy o przyznanie pomocy 

-     Załącznik 1 IW Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji 

-     Załącznik 2 IW Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana
z nieruchomością 

-     Załącznik 3 IW Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 

-     Załącznik 4 IW Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych   za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 

-     Załącznik 5 IW Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych 

-     Załącznik 5a IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych 

-     Wzór wniosku o płatność + Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

-     Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych

-     Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

-     Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

-     Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

-     Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji) 

-     Regulamin Rady wraz z procedurami

 

VIII.          Inne ważne informacje

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz umowy z załącznikami o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronach:
www.lgd-sasiedzi.pl
www.wrotapodlasia.pl
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Zasady rozpatrywania protestu określa Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady – Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przed podmioty inne niż LGD( § 18)
w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi” .

Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
ul. Szosa Zambrowska 1/27,  18-400 Łomża
tel./fax 86 47 35 335
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgd-sasiedzi.pl

Załączniki

 

 

1.     Wzór wniosku o przyznanie pomocy +Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 

     

2.     Wzór umowy o przyznanie pomocy 

3.     Załącznik 1 IW Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji 

 

4.     Załącznik 2 IW Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością 

 

5.     Załącznik 3 IW Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 

 

6.     Załącznik 4 IW Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych   za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 

 

7.     Załącznik 5 IW Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych 

 

8.     Załącznik 5a IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych 

 

9.     Wzór wniosku o płatność + Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

   

10.  Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

11.  Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

 

12.  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 

13.  Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 

14.  Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji) 

 

15.  Regulamin Rady wraz z procedurami