Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia  br.) zmianie uległ wzór  minimalnego zakresu  umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" informuje, iż do powyższego naboru uległ zmianie załącznik nr 7 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.  Zmiana wynika z aktualizacji załącznika i obowiązuję od dnia 22.08.2018r. W załączniku obowiązujący Wykaz dopuszczalnych stawek

 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 10/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” informuje, że w ramach ogłoszonego naboru nr 5/2018 na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach typu projektu nr 10 (Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym), OŚ PRIORYTOWA IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” informuje, że w ramach ogłoszonego naboru nr 6/2018 na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach typu projektu nr 7 (Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS), OŚ PRIORYTOWA IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.