Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 17/133/2019 z dnia 29 stycznia  br.) zmianie uległy załączniki do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” informuje, iż termin składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku zostaje wydłużony do dnia 13.11.2018r. do godziny 15.30,  z uwagi na fakt, iż 12.11.2018r. jest ustawowym dniem wolnym od pracy.

 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 13/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” informuje, że w ramach ogłoszonego naboru nr 10/2018 na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach typu projektu nr 10 (Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym), OŚ PRIORYTOWA IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.

 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 12/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”