Drukuj
                                                Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia                                      Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

 

Komunikat dotyczący

Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD            

NABÓR nr 2/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 : Tworzenie mikroprzedsiębiorstw (EFS) Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ projektu nr 3 (Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej)

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-019/20

 Instytucja Zarządzające informuje, że zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków, 

tj. Warunki udzielenia wsparcia w zakresie wskazanym poniżej:

Było:

UWAGA:  

  Wszystkie realizowane formy wsparcia w ramach projektu muszą być zgodne z prawodawstwem krajowym, w szczególności z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty/Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz z dokumentem „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (jeśli dotyczy) stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

 

Jest:

UWAGA:       

Wszystkie realizowane formy wsparcia w ramach projektu muszą być zgodne z prawodawstwem krajowym, a także z załącznikiem nr 20 do Ogłoszenia o naborze wniosku, tj. Zasady realizacji projektów dla typu nr 3.

W przypadku rozbieżności między zapisami Ogłoszenia o naborze wniosków a zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020 pierwszeństwo mają zapisy obowiązujących Wytycznych na dzień ogłoszenia naboru.

 

Uzasadnienie:

Zmieniono zapisy w celu uspójnienia dokumentacji naboru oraz zachowania zgodności z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

 

 - Zal._nr_1_Warunki_udzielenia_wsparcia