Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020


1)      Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektów z EFS dotyczy wprowadzenia ograniczenia w ponoszeniu wydatków w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji Projektu dla projektów, których okres realizacji kończy się w grudniu 2023 r.
2)      Zapisy OWU zmianie uległy w następującym zakresie:
-doprecyzowanie informacji w zakresie aktualizacji harmonogramu płatności przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy,
-wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym beneficjent może być zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów księgowych uczestników projektu,
-doprecyzowanie zapisów dotyczących nieprawidłowości (§ 9),
3)      Zmiana Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych dotyczy aktualizacji w załączniku nr 6, tj. Oświadczeniu uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu, danych administratora oraz inspektora ochrony danych osobowych przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych. Zmiana związana jest ze zmianą nazwy ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego.


Wprowadzone zmiany są związane z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 108/1759/2020 z dnia 11.03.2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W załączniku Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz załączniki obowiązujące od 11 marca 2020 roku -