Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 8/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

 

Cel ogólny 3. Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD

Cel szczegółowy 3.2. Podniesienie kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarze LGD

na operacje z zakresu

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ projektu nr 5  (Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR )

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020

 

 

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-067/19

 

I.                 Termin składania wniosków:

 

    Termin, od którego można składać wnioski – 20 listopada  2019 r. od godz. 8.00.

    Termin, do którego można składać wnioski – 04 grudnia  2019 r. do godz. 15.00.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej(plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS) będzie prowadzony  w wyżej wymienionym terminie.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie od godziny 7.30 do godziny 15.30 przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8.00.

 

 

II.              Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

   

III.           Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), która jest dostępna na stronie: : http://www.rpo.wrotapodlasia.pl

 

w terminie od 20 listopada 2019 r. (godz. 8.00) do 04 grudnia 2019 r. (godz. 15.00)

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS).

 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”:

- 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFS) wraz z załącznikami (jeśli dotoczy) w wersji papierowej. Wersja elektroniczna wniosku oraz wersja papierowa musi mieć identyczną sumę kontrolną ujawnioną na potwierdzeniu złożenia wniosku przez aplikację obowiązującą  w programie (generator wniosków).

-  3 egzemplarze wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o  dofinansowanie;

-  3 egzemplarze w wersji elektronicznej nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD lub DVD lub PENDRIVE).  

-  3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

 

 

 

IV.           Formy wsparcia:

 

W ramach naboru mogą być składane wyłącznie projekty o wartości dofinansowania nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR[1] (wysokość dofinansowania równa lub poniżej 100 tys. EUR).

Rozlicznie tych projektów w ramach kosztów bezpośrednich następuje w całości z zastosowaniem kwot

ryczałtowych określonych przez Beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Jednocześnie nie jest możliwa zmiana w ramach projektu dopuszczonej w tym naborze metody rozliczania wydatków.

 

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.              Warunki udzielenia wsparcia:

 

Zakres tematyczny operacji

 

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 3. Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD; Cel szczegółowy 3.2. Podniesienie kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD, PRZEDSIĘWZIECIE 3.2.1. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarze LGD w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny - typ projektu nr 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Kto może składać wnioski?

 

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[2] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;

• instytucje naukowe, w tym uczelnie.

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020[3] (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 5 w ramach Działania 9.1, tj.:

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego[4] na obszarach objętych realizacją LSR,  w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno - przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia.

5b) Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).

5c) Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych
i matematycznych obejmujące:

-   wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych, , w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

-   doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

-   kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych  uczniów lub słuchaczy.

5d)  Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

-   wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty,
w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej
oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

-   podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

-   kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym    z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

-   programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

5e)  Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego, obejmujące w szczególności:

-   doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia  oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania[5];

-   przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

-   wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

5f)     pomoc stypendialna.


VI. Kryteria wyboru operacji

 

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (załącznik nr 14 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 56 pkt.

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 22,40 pkt.

 

 

VII. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków).

 

VIII. Finanse:

 

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 1 163 172,73 PLN.

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 400 000,00  PLN

 

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

- minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 % .

 

IX. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :

 

1.    Warunki udzielenia wsparcia

2.    Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS

3.    Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

4.    Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

5.    Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

6.    Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

7.    Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

8.    Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie

9.    Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

10.   Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych  ze środków EFS

11.   Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

12.   Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

13.   Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych  do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

14.   Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

15.   Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

16.   Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

17.   Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”

18.   Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania

19.   Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1 typ projektu nr 5

20.   Przykładowy otwarty katalog zarówno wskaźników jak i dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty ryczałtowej

 

X.    Inne ważne informacje:

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.

 

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Zasady rozpatrywania protestu określa  Procedura  wyboru i oceny operacji w ramach LSR ( Załącznik nr 15 do ogłoszenia o naborze wniosków);

 

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia (na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD) konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Informujemy, że Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ wraz z wnioskiem o dofinansowanie  również Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru ( Załącznik nr 16 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

Dokumentacja konkursowa, a także Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku  o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie  www.lgd-sasiedzi oraz w Biurze LGD.[1] Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru.

[2] Dotyczy operacji własnych LGD, ( z wyłączeniem typu projektu 12), projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.

[3] Załącznik Nr 1 do Uchwały 79/1249/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 października  2019 r.

4. Mała szkoła, tj. szkoła położona na obszarze do 20 tys. mieszkańców lub szkoła do 200 uczniów (od klasy I szkoły podstawowej włącznie) wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia naboru. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. 

[5] Koncepcja uniwersalnego projektowania: projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne

---------------------- 

Pytania i odpowiedzi:

 

W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Tel.: 501-547-219, 516-772-103

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgd-sasiedzi.pl

 

Załączniki:


1. Warunki udzielenia wsparcia  
2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS  
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego  
5. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  
6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług  
7. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem  
8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie  
9. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  
10. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS  
11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014  
12. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD  
13. Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  
14. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów  
15. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR  
16. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru  
17. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”  
18. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania  
19. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1 typ projektu nr 5  
20. Przykładowy otwarty katalog zarówno wskaźników jak i dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty ryczałtowej  

Wszystkie pliki spakowane winzip