Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” informuje, że w ramach ogłoszonego naboru nr 6/2018 na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach typu projektu nr 7 (Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS), OŚ PRIORYTOWA IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi” nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.