Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 4/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Cel ogólny 3. Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD

Cel szczegółowy 3.2. Podniesienie kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarze LGD

na operacje z zakresu

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ projektu nr 5 (Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR )

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020

 

 

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20- 029 /18

 

 

 

 

 

I.                 Termin składania wniosków:

 

Termin, od którego można składać wnioski – 23 kwietnia 2018 r. od godz. 8.00.

Termin, do którego można składać wnioski – 08 maja 2018 r. do godz. 15.00.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej(XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS) będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie od godziny 7.30 do godziny 15.30 przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8.00.

 

 

II.               Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

 

III.            Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS), która jest dostępna na stronie:

 

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html

 

w terminie od 23 kwietnia 2018 r. (godz. 8.00) do 08 maja 2018 r. (godz. 15.00)

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS).

 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”:

- 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFS) wraz z załącznikami (jeśli dotoczy) w wersji papierowej. Wersja elektroniczna wniosku oraz wersja papierowa musi mieć identyczną sumę kontrolną ujawnioną na potwierdzeniu złożenia wniosku przez aplikację obowiązującą w programie (generator wniosków).

- 3 egzemplarze wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

- 3 egzemplarze w wersji elektronicznej nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD lub DVD lub PENDRIVE).

- 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 15 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

IV.            Formy wsparcia:

 

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.              Warunki udzielenia wsparcia:

 

Zakres tematyczny operacji

 

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 3. Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD; Cel szczegółowy 3.2. Podniesienie kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD, PRZEDSIĘWZIECIE 3.2.1. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarze LGD na operacje z zakresu w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny - typ projektu nr 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Kto może składać wnioski?W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;

• instytucje naukowe, w tym uczelnie.

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty realizujące typ projektu nr 5 Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020[2] (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 5 w ramach Działania 9.1, tj.:

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego[3] na obszarach objętych realizacją LSR, szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, poprawa jakości usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna.

 

5b) Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz niezbędnych na rynku pracy postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).

 

5c) Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych obejmujące:

-   wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;

-   doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

-   kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

 

5d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

-   wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

-   podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

-   kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

-   programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

 

5e) Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego, obejmujące w szczególności:

-   doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów
z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

-   przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

-   wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.


Kryteria wyboru operacji

 

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (załącznik nr 16 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 56 pkt.

 

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 22,40 pkt.

 

VI.             Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków).

 

VII.           Finanse:

 

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 280.000,00 PLN.

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 280.000,00 PLN

 

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

- minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 % .

 

VIII.        Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :

1. Warunki udzielenia wsparcia
2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
5. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
7. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
9. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
10. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014
12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
14. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD
15. Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
16. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
17. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
 

 

 

IX.             Inne ważne informacje:

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR ( Załącznik nr 17 do ogłoszenia o naborze wniosków);

 

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

 

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

tel.: 501-547-219, 516-772-103

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgd-sasiedzi.pl

 

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża oraz na stronie internetowej www.lgd-sasiedzi.pl

 [1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

[2] Załącznik Nr 1 do Uchwały 282/3959/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2018 r.

[3] Mała szkoła tj. do 100 uczniów wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia naboru. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 94 Prawa oświatowego, jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

 

Załączniki:


1. Warunki udzielenia wsparcia

2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS

 

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

7. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

 

8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie

 

9. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

10. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

 
12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

14. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

15. Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

16. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

17. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Wszystkie pliki spakowane winrar