Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 9/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego

Cel szczegółowy 1.2 Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, szczególnie z grup defaworyzowanych

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LGD

 

na operacje z zakresu

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ projektu nr 1 (Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo)

 

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020

 

 

Numer naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20- 034/17

I.                  Termin składania wniosków:

 

    Termin, od którego można składać wnioski – 24 lipca 2017r. od godz. 8.00

    Termin, do którego można składać wnioski – 18 sierpnia 2017r. do godz. 15.00

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej(XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS) będzie prowadzony  w wyżej wymienionym terminie.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji  papierowej wniosku o dofinansowanie wraz  z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie od godziny 7.30 do godziny 15.30 przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8.00.

 

II.               Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

   

III.             Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS), która jest dostępna na stronie:

 

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html

 

w terminie od 24 lipca 2017r. (godz. 8.00) do 18 sierpnia 2017r. (godz. 15.00)

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS).

 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie Sąsiedzi:

   - 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFS) wraz z załącznikami w wersji papierowej. Wersja elektroniczna wniosku oraz wersja papierowa musi mieć identyczną sumę kontrolną ujawnioną na potwierdzeniu złożenia wniosku przez aplikację obowiązującą  w programie (generator wniosków).

  -  wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku  o  dofinansowanie;

 -   wersji nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wniosku o dofinansowanie (PDF i XML),

- Oświadczenie do LGD „Stowarzyszenie Sąsiedzi” (załącznik nr 15 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

 

IV.             Formy wsparcia:

 

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.               Warunki udzielenia wsparcia:

 

Zakres tematyczny operacji

 

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego, cel szczegółowy 1.2 Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, szczególnie z grup de faworyzowanych, przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LGD, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W ramach naboru mogą być składane projekty: typ projektu nr 1 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

 

Kto może składać wnioski?


W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1]  oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty realizujące typ projektu nr 1 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 dotyczące:
Programów podnoszących aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo, obejmujące m.in.:

- wsparcie psychologiczno-doradcze,

- poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,

- warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania,

- staże, praktyki zawodowe.

 

 

VI.              Kryteria wyboru operacji

 

Kryteria wyboru operacji zostały określone w Karcie oceny wniosków i wyboru operacji (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 56 pkt.

 

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 23 pkt.

 

 

VII.            Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

 

Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia - (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

VIII.          Finanse:

 

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 745 000,00 PLN.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00  PLN

 

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

- minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 % .

Maksymalna kwota wsparcia na poziomie jednego projektu wynosi 500 000,00 zł.

 

IX.                Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :

 

1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
2. Warunki udzielenia wsparcia;
3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
6. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
8. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD
9. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
10. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
11. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
14. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
15. Wzór oświadczenia do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
16. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów
17. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
18. Wzór wniosku o nadanie, zmianę wycofanie dostępu do obsługi SL2014

 

 

X.                 Inne ważne informacje:

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.

 

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Zasady rozpatrywania protestu określa  Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR ( Załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze wniosków);

 

Linki:

www.lgd-sasiedzi.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27,  18-400 Łomża

tel./fax 86 47 35 335, tel. 501-547-219

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgd-sasiedzi.pl

 

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża oraz na stronie internetowej www.lgd-sasiedzi.pl   

Załączniki:

 

1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

2. Warunki udzielenia wsparcia;

 

3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.

 

4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

6. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

 

8. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

 

9. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

10. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

11. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

14. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS

15. Wzór oświadczenia do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

16. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów

17. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie

18. Wzór wniosku o nadanie, zmianę wycofanie dostępu do obsługi SL2014
 Wszystkie pliki spakowane winrar