Drukuj
 Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 3/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

 

 

Cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

 

Cel szczegółowy 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD

 

Przedsięwzięcie 2.1.4 Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej

na operacje z zakresu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

 

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020

  

Nr naboru w GWA2014 EFRR: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-012/19

 

 

I. Termin składania wniosków:

 

Termin, od którego można składać wnioski – 10 kwietnia 2019r. od godz. 8.00

Termin, do którego można składać wnioski – 24 kwietnia 2019r. do godz. 15.00

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie.

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku  będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie od godziny 7.30 do godziny 15.30, przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8:00.

 

II. Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

III. Sposób składania wniosków:

 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie:

 

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

 

w terminie od 10 kwietnia 2019 r. (godz. 8.00) do 24 kwietnia 2019 r. (godz. 15.00)

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFRR.

 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”:

   - 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu 

  -  3 egzemplarze wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o  dofinansowanie;

 -  3 egzemplarze w wersji elektronicznej nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD lub DVD lub PENDRIVE)  wraz z załącznikami: Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności , uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS)

-  3 Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

IV. Forma  wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 2 Wzrost atrakcyjności obszaru LGD, Cel szczegółowy 2.1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD, PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.4 Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Kto może składać wnioski?  

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”  (tj. gmin: Wizna, Piątnica, Łomża, Śniadowo i Miastkowo) z wyłączeniem osób fizycznych.

 Wsparcie otrzymują w szczególności jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy  i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

 Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności:

  • infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa,
  • infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi),
  • modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób z niepełnosprawnościami, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe  - projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług
  • projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji  istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

 

VI. Kryteria wyboru operacji:

 

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (załącznik nr 3 do Ogłoszenia            o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% z maksymalnej liczby 66 pkt.

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 26,40 pkt.

 

VII. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia (załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

VIII. Finanse:

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 627 882,02 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi -85 % .

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie zasadami.

Maksymalny dopuszczalny % dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi  85% (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych – dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020).

 

Wkład własny

       Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych  wynosi 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych – dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020).

 

Projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

 

IX.    Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 

1. Wzór umowy o dofinansowanie
2. Warunki udzielenia wsparcia
3. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
5. Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
6. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”
7. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
8. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
a. Formularz w zakresie OOŚ,
b. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
c. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
d. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
e. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis
f. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
g. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych,
h. Instrukcja wypełniania Formularza OOŚ.
9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
10. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie
11. Instrukcja użytkownika GWA2014EFRR
12. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
13. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania
14. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
15. Wzór wniosku o płatność

X. Inne ważne informacje:

Środki  odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Zasady rozpatrywania  protestu określa Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Dokumentacja konkursowa, a także Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie   www.lgd-sasiedzi.pl oraz w Biurze LGD.

Informujemy, że  Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” wraz z wnioskiem o dofinansowanie również Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

Pytania i odpowiedzi:

 

W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Tel.: 501-547-219, 516-772-103

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgd-sasiedzi.pl

 

  

Załączniki:


1. Wzór umowy o dofinansowanie

  

2. Warunki udzielenia wsparcia

  

3. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów   
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego   
5. Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”   
6. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”   
7. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   
8. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:   
a. Formularz w zakresie OOŚ,   
b. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,   
c. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
d. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,  
e. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis   
f. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie   
g. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych,  
h. Instrukcja wypełniania Formularza OOŚ.

 
9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  
10. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie  
11. Instrukcja użytkownika GWA2014EFRR  
12. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru  
13. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania  
14. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR   
15. Wzór wniosku o płatność  

Wszystkie pliki spakowane winzip