Na podstawie § 9 pkt 4 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, informujemy, iż w dniu 02.10.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2019 na operacje z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz w ramach naboru nr 6/2019 Typ projektu nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej) i nr 7/2019 Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali) na operacje z zakresu – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.