Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ informuje, iż w miesiącu wrzesień br. zamierza realizować nabory w ramach:

 I . Celu ogólnego: 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD, Celu szczegółowego 2.1 Rozbudowa  i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD, Przedsięwzięcia 2.1.1. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastr. turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, techn. na obszarze LGD (leader)

na operacje z zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie zgodności realizacji operacji         z lokalnymi kryteriami wyboru. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 48 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów co stanowi 19,20 punktów.

Kryteria wyboru operacji wraz  z procedurą ustalenia i zmiany kryteriów oraz Procedura wyboru  i oceny operacji w ramach LSR (w zakresie operacji z PROW)  znajdują się na stronie internetowej www.lgd-sasiedzi.pl oraz w biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

II. Celu ogólnego 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD, Celu szczegółowego 2.1 Rozbudowa  i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD,  Przedsiewziecia 2.1.2 Rewitalizacja małej skali,

na operacje z zakresu Rewitalizacja małej skali ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty w szczególności:

- projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

- projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni

- projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

 

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% z maksymalnej liczby 66 pkt.

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 26,40 pkt.

Kryteria wyboru operacji wraz  z procedurą ustalenia i zmiany kryteriów oraz Procedura wyboru  i oceny operacji w ramach LSR (w zakresie operacji z RPOWP)  znajdują się na stronie internetowej www.lgd-sasiedzi.pl oraz w biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

III. Celu ogólnego 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD, Celu szczegółowego 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD oraz  Przedsięwzięcia 1.4 Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej,

 na operacje z zakresu infrastruktury społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty w szczególności:

- infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa,

- infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi),

- modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób z niepełnosprawnościami, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe  - projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług

- projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji  istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

 

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% z maksymalnej liczby 66 pkt. Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 26,40 pkt. Kryteria wyboru operacji wraz   z procedurą ustalenia i zmiany kryteriów oraz Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (w zakresie operacji z RPOWP)  znajdują się na stronie internetowej www.lgd-sasiedzi.pl oraz w biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Planowany termin naborów w ramach powyższych zakresów: 02-16.09.2019 r.

W załączniku znajduje się lista lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz o opisem poszczególnego kryterium wedle których Rada LGD będzie  dokonywała wyboru operacji dla planowanych naborów:  

 -  lista lokalnych kryteriów wyboru operacji

Wszelkich informacji w sprawie planowanych naborów udzielają telefonicznie, osobiście  i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Tel.: 501-547-219, 516-772-103

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgd-sasiedzi.pl