Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, informujemy, iż w dniu 15.01.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny wniosku i wyboru grantobiorcy w ramach naboru nr: 3/2018/GR  w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”