LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

O LGD

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" powstało na mocy uchwały założycieli w dniu 21 listopada. W skład grona Założycieli weszło 19 osób fizycznych działających społecznie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dwoje prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LGD.

Czytaj więcej

Zapraszamy

Zapraszamy do zapoznania się z Planem włączenia społeczności, który zakłada udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.

 

- Załącznik nr 7


Dołącz do nas

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Czytaj więcej

Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Dziania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’wramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Rozwój działalności gospodarczej

Pomoc w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przysługuje w sytuacji gdy:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalności gospodarczą, do której stosuje się przepisy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz realizowana operacja zakłada:
- utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
- utrzyma miejsce pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
2) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operacje w zakresie podjęcia działalności gospodarczej
Forma wsparcia:
a) pomoc przyznawana jest w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy, lub: pomoc przyznawana jest w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł, przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych opisanych w LSR;


Zakładanie działalności gospodarczej

Pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przysługuje w sytuacji gdy:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców KRS.
- oraz nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w tym zakresie.
2) operacja zakłada:
- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacja a osoba, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.
- utrzymania miejsca pracy, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przyznawana jest do wysokości 100 tys. zł.
Forma wsparcia:
a) pomoc przyznawana jest w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tys. zł;


Kto może skorzystać z pomocy?

Osoba fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności.
1. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki wynikające z programu powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki
2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo (mikro – firma zatrudnia do 10 osób; małe – firma zatrudnia nie więcej jak 50 osób)

Katalog kosztów na operacje w zakresie wsparcia przedsiębiorczości

Rozporządzenie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wradzanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ‘’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014-2020 nie dopuszcza jedynie możliwości wsparcia przedmiotu działań, które są sklasyfikowane w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie PKD jako:
- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
- górnictwo i wydobycie;
- działalności usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie;
- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięśniaków;
- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinerii ropy naftowej;
- produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- produkcja metali;
- produkcja pojazdów samochodowych;
- transport lotniczy i samochodowy;
- gospodarka magazynowa.

 

 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim
oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych mają przyjemność zaprosić Państwa
na seminarium informacyjne, które odbędzie się w dn. 27 lipca 2016r.

w Starostwie Powiatowym w Łomży, w godz. 10:00 - 12:00.

 

Na spotkanie zapraszamy organizacje, grupy formalne i nieformalne, sołectwa oraz liderów środowisk lokalnych prowadzących działalność na rzecz swojego otoczenia, podejmujących lub planujących działalność aktywizującą konkretną społeczność.

 

Zapraszamy uczestników poprzedniej edycji oraz osoby,

które chcą wziąć udział w konkursie po raz pierwszy!

 

Podczas spotkania omówione zostaną zasady konkursu

oraz zmiany w regulaminie w stosunku do poprzedniej edycji konkursu.

  

Zgłoszenia należy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Informacji o Olimpiadzie udziela p. Krzysztof Leończuk, tel. 85 675 21 58

Szanowni Państwo,

       Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana miejsca organizowanego Pleneru Malarskiego. Początkowo zaplanowanym miejscem organizacji niniejszego przedsięwzięcia była Sala Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemień Nadrzeczny/Gmina Łomża/. W wyniku zaistniałych okoliczności Plener Malarski został przeniesiony na prywatną posesję Pani Danuty Archackiej ( Siemień Nadrzeczny 26, 18-400 Łomża).

Serdecznie dziękujemy za współpracę i przychylność osób życzliwych.

W dniu 2 lipca w miejscowości Chojny Naruszczki /gmina Miastkowo odbył się festyn. Podczas imprezy plenerowej  zapewniono moc atrakcji dla przybyłych uczestników. Na dzieci czekały dmuchane zjeżdżalnie, basen z piłeczkami oraz instruktorzy animacji, gier i zabaw. Każde dziecko, które uczestniczyło w zabawach i   konkursach otrzymało upominki i nagrody. Dla łasuchów czekało pyszne ciasto oraz lody dla ochłody J.  Wszyscy uczestnicy imprezy plenerowej częstowani byli darmowymi kiełbaskami, natomiast dzielni strażacy dali popis swoich umiejętności w postaci udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji osób/poszkodowanych z samochodów powypadkowych.

Impreza plenerowa z dobrymi nastrojami  trwała do rana i  współfinansowana była  przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. 

 

 

W dniu 29 czerwca 2016 roku Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ podczas sesji Rady Gminy Śniadowo zorganizowała spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LGD.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Lokalnej Grupy  Działania, w tym Prezes Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ Pani Lidia Małgorzata Grzejka oraz lokalna społeczność z terenu Gminy Śniadowo.   

Głównym celem spotkania było przekazanie  informacji dotyczących; głównych założeń RKLS na latach 2014-2020, możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające lokalnej społeczności, celów LSR, harmonogramu planowanych terminów naboru wniosków, zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach konkursów z PROW, EFS, EFRR wpisujących się do Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Strona 1 z 13

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!